Jastrz�bie Zdr�j
ul. Wielkopolska 91
tel./fax: (032) 471-05-55
strona g��wna
napisz do nas
aktualno�ci
historia i kronika
statut i dokumenty
struktura
cel i zadania
kluby i dyscypliny
kalendarz imprez
nasze specjalno�ci
osi�gni�cia
nasze gwiazdy
galerie
podzi�kowania
ksi�ga go�ci
linki
kontakt
 
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/jasnetadam/domains/jasnet.pl/public_html/tkkf/funkcje.php on line 734
Turniej Koszykówki Ulicznej BRUK
- 23.05.2010 -


TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ

W RAMACH MAJÓWKI NA SPORTOWO – IV EDYCJA

NIEDZIELA 23 MAJA 2010

Jastrzębie Zdrój


REGULAMIN


 1. CEL TURNIEJU


  • Promocja miasta Jastrzębie Zdrój

  • Popularyzacja koszykówki ulicznej

  • Popularyzacja sport wśród młodzieży

  • Wyłonienie najlepszej drużyny w regionie


 1. TERMIN I MIEJSCE


Turniej zostanie rozegrany na boiskach usytuowanych w Jarze Południowym przy ulicy Wielkopolskiej w Jastrzębiu Zdroju.

Odprawa techniczna z kapitanami drużyn o godz. 10.00 w biurze zawodów na miejscu zawodów.

W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych impreza będzie odwołana.


 1. ORGANIZATORZY

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Jastrzębiu Zdroju

Klub Rekreacyjno – Sportowy „Chrobry” TKKF

Klub Rekreacyjno – Sportowy „Bajadera” TKKF 1. UCZESTNICTWO I SPOSÓB ROZEGRANIA TURNIEJU


W turnieju mogą brać udział drużyny wcześniej zgłoszone do turnieju. Gry będą odbywać się w kategoriach uzależnionych od wieku i płci zawodników:

  • Mężczyźni do 16 roku życia

  • Kobiety i Mężczyźni open

Organizatorzy na podstawie zgłoszeń na formularzach zgłoszeniowych mają prawo do weryfikacji kategorii w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.


 1. ZGŁOSZENIA


Zgłoszenia do turnieju należy składać w biurze zawodów do godziny 10.00.

Drużyny mogą składać się z 3 zawodników i jednego rezerwowego.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego decyduje o zakwalifikowaniu danej drużyny do turnieju. Formularz zgłoszeniowy będzie do pobrania w biurze zawodów w dniu rozgrywania turnieju lub na stronie internetowej www.tkkf.jasnet.pl

Zgłoszenia również na adres mres@poczta.onet.pl lub pod numerem telefonu 032 4710555


 1. NAGRODY


W każdej kategorii przewiduje się nagrody rzeczowe za 3 pierwsze miejsca dla każdego z grających zawodników.

Rozdanie nagród odbędzie się po zakończeniu całego turnieju. W losowaniu pomiędzy uczestnikami do wygrania nagroda główna LAPTOP (odbiór tylko osobisty)


 1. WPISOWE


Wpisowe do turnieju wynosi 20 złotych od drużyny przy wpłacie do 8 maja na konto MTKKF ul. Wielkopolska 91 w Jastrzębiu Zdroju 9175 1020 2472 0000 6602 0018 1016 z dopiskiem TURNIEJ BRUK lub 30zł przy złożeniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów do godziny 10.00 w dniu turnieju.


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  • Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZPK

  • REGULAMIN GRY określa zasady gry i jest nieodłączna częścią regulaminu turnieju

  • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność

  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe podczas turnieju

  • Organizator zastrzega sobie prawo decydowania we wszystkich sprawach nie ujętych w tym regulaminie oraz w regulaminie gry

 

REGULAMIN GRY


 1. Każda gra odbywa się na boisku o wymiarach min. 11X14m, na jeden kosz. Przerywana łukowa linia w odległości 6m od tablicy, dzieli boisko na strefę rzutów za 1 pkt. (wewnątrz) i strefę rzutów za 2 pkt. (na zewnątrz). Rzuty osobiste wykonuje się z punktu odległego o 4m. od tablicy.


 1. Każda drużyna składa się z 3 zawodników i jednego rezerwowego, uprzednio zgłoszonych do turnieju na formularzu zgłoszeniowym i zakwalifikowanych do gier.


 1. Gry odbywają się w kategoriach, uzależnionych od wieku i płci, zgłoszonych i zakwalifikowanych do gier. Organizatorzy na podstawie zgłoszeń na formularzach zgłoszeniowych określą kategorie i odpowiednio pogrupują zespoły. W przypadku drużyny o dużej rozpiętości wiekowej zawodników, o przydziale do kategorii decyduje wiek zawodnika najstarszego danej drużyny 1. Każdy mecz trwa 15 minut, włączając 3-minutowa rozgrzewkę, albo do zdobycia przez jedną z drużyn 16 pkt. Czas czystej gry wynosi 12 minut.


 1. Gry będą rozgrywane na wszystkich boiskach równolegle.


 1. Każda gra musi rozpocząć się z udziałem 2 drużyn 3-osobowych (gracze uprzednio zgłoszeni do turnieju). Drużyna może kończyć mecz w składzie 3-osobowym lub 2-osobowym.


 1. Rozgrywki w poszczególnych kategoriach odbywać się będą w różnych systemach, w zależności od ilości zgłoszonych i zakwalifikowanych zespołów. Szczegóły poznają kapitanowie drużyn zakwalifikowanych ostatecznie do turnieju w biurze zawodów, otrzymując „Kartę drużyny”


 1. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika nie zgłoszonego uprzednio na formularzu zgłoszeniowym bądź podania przez kapitana zespołu danych niezgodnych z prawdą. Tylko gracze zgłoszeni na formularzu zgłoszeniowym są uprawnieni do gry.


 1. Każdemu zespołowi w jednej grze przysługują dwa 60-sekundowe czasy. Wzięcie czasu zatrzymuje grę, lecz 12-minutowy zegar czystej gry odlicza czas dalej. Wzięcie czasu w ostatnich dwóch minutach gry powoduje wstrzymanie odliczania czasu czystej gry. Czasy brane przez drużynę kontroluje kontroler gier liczący punkty.


 1. Liczba zmian jest nieograniczona, lecz dozwolona jedynie w czasie przerwy w grze lub po zdobyciu punktów.


 1. Rozgrzewka dla obydwu przygotowujących się do meczu drużyn trwa 3 minuty i odbywa się na tym samym boisku, na którym będzie rozgrywany mecz. Tylko drużyny przygotowujące się do meczu mają prawo przebywać na konkretnym boisku.


 1. Kapitan zespołu, jako jedyny przedstawiciel drużyny, jest upoważniony do występowania w jej imieniu we wszelkich sprawach i sporach.


 1. W momencie ponowienia gry spór, który ją przerwał uważa się za niebyły.


 1. Kontroler gier musi być powiadomiony przez kapitanów obu drużyn o powstających sporach i podjętych decyzjach.


 1. Należy dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów, w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów. W przypadku braku polubownej decyzji Kontroler gier wydaje werdykt ostateczny. Rozstrzyganie sporów nie powoduje wstrzymania odliczania czasu czystej gry, ale werdykt ostateczny jest zaliczany do ostatecznego wyniku.


 1. Przy każdym boisku znajduje się Kontroler gier, którego obowiązki obejmują:


 • identyfikację graczy przed meczami

 • liczenie zdobytych punktów i wpisywanie ich do protokołu meczu

 • odmierzanie czasu czystej gry i notowanie wziętych czasów przez poszczególne drużyny

 • ostateczne rozstrzyganie sporów

 • kontrolowanie prawidłowości zmian zawodników


 1. Rzut monetą na początku meczu decyduje, która drużyna rozpoczyna grę posiadając piłkę w ustawieniu za linią końcową boiska.


 1. Obowiązuje niepisana zasada 30 sekund na wykonani rzutu. Niewykonanie rzutu w ciągu trzydziestu sekund od hasła danego przez Kontrolera gier w formie słowa „trzydzieści” będzie karane utratą piłki.


 1. Niedozwolone jest zdobywanie punktów poprzez wkładanie piłki do kosza (tzw. Dunking)


 1. Rzut za 2 pkt. uznawany jest pod warunkiem trzymania obu stóp przez rzucającego wyraźnie poza linią 6m.


 1. Faule zgłaszane są przez grających. Złośliwy faul – dyktowany przez Kontrolera gier wg. własnego uznania – jest karany rzutem osobistym za 1 pkt i przyznaniem piłki po rzucie drużynie poszkodowanej faulem.


 1. Dwa złośliwe faule tego samego zawodnika powodują usunięcie tego zawodnika z gry w danym meczu.


 1. Po faulach zwykłych następuje przyznanie piłki drużynie przeciwnej.


 1. Wszelkie wznowienia gry, jak i rozpoczęcie gry następuje w sposób jednakowy, zza linii końcowej boiska. Zza linii końcowej boiska następuje wznowienie gry po zdobytym koszu, po faulu zwykłym, po aucie. Jakakolwiek zmiana posiadania piłki w czasie gry musi obowiązkowo powodować wyprowadzenie piłki poza linię 6m.


 1. Wszelkie łamanie zasad gry prowadzi do utraty piłki na rzecz drużyny przeciwnej, a brutalność w grze lub złe zachowanie zawodników danej drużyny może doprowadzić do wykluczenia jej z turnieju.

« powrót

aktualności z klubów
wyszukiwarka wydarzeń
klub:
od:
do:
Copyright 2006 by TKKF
Wszelkie prawa zastrze�one.